Obchodní podmínky

Obchodní podmínky půjčovny mechanizace společnosti MFC – MACHINES s.r.o. 
platné od 1. ledna 2022

1. předmět obchodních podmínek

Následující obchodní podmínky upravují ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, vztahy vzniklé mezi společností MFC – MACHINES s.r.o. jako pronajímatelem a zákazníkem jako nájemcem v souvislosti s nájmem mechanizace. V případě sjednání smlouvy o výpůjčce nebo jiného smluvního typu se tyto obchodní podmínky použijí přiměřeně.

Mechanizací se rozumí věcné vybavení určené k pronájmu, zveřejněné v sekci Půjčovna na webových stránkách pronajímatele. Zveřejnění mechanizace nepředstavuje návrh na uzavření smlouvy. Technické údaje a ostatní zveřejněné parametry jsou uváděny jako orientační s ohledem na obvyklé způsoby užívání. V obsahu sekce Půjčovna zpravidla není uvedena aktuální dostupnost mechanizace k nájmu.

Nájem se sjednává smlouvou jako krátkodobý nebo dlouhodobý dle dohody smluvních stran. Nájem sjednaná na dobu neurčitou se považuje za nájem dlouhodobý, písemně vypověditelný ve 3měsíční výpovědní lhůtě. Smluvní strany se mohou písemně dohodnout na prodloužení nájmu. V zájmu vyhovění požádá nájemce pronajímatele o prodloužení nájmu sco možná nejdelším časovým předstihem.

2. smlouva o nájmu

Nájemní smlouva se sjednává na základě poptávky nájmu, podané nájemcem pronajímateli prostřednictvím kontaktního webového formuláře, přímého emailu, telefonicky nebo osobně. Poptávka nájemce obsahuje zejména identifikaci mechanizace, dobu nájmu, způsob, místo a dobu použití mechanizace. Na základě poptávky prověří pronajímatel dostupnost vybrané mechanizace a kontaktuje nájemce. V případě dohody o podstatných okolnostem nájmu uzavřou pronajímatel s nájemcem písemnou smlouvu o nájmu. Za písemnou smlouvu o nájmu se považuje smlouva listinná i smlouva uzavřená za pomoci elektronických prostředků, pokud pronajímatel s takovým postupem souhlasí. Změny smlouvy jsou přípustné v písemné podobě.

Pronajímatel stanovuje výši kauce, kterou je nájemce povinen uhradit před převzetím mechanizace, a to na základě vyúčtování kauce nebo nájemní smlouvy. Kauce představuje jistotu vratnou po vyrovnání závazků nájemce vůči pronajímateli. Zkauce je pronajímatel oprávněn jednostranným úkonem upokojit jakékoliv peněžité pohledávky za nájemcem, vzniklé v souvislosti s nájmem mechanizace, zejména dlužné nájemné, náhradu za opotřebení mechanizace, za její poškození, zničení či ztrátu atp. O použití kauce je pronajímatel povinen písemnou formou nájemce uvědomit. Čerpá-li pronajímatel kauci ještě před vrácením mechanizace, je oprávněn požadovat po nájemci doplnění kauce do původní výše, s tím, že prodlení nájemce s doplněním kauce se považuje za podstatné porušení nájemní smlouvy.

Nájem začíná dnem, kdy došlo k předání mechanizace nájemci či jím označené osobě nebo dnem, kdy měl dle smlouvy nájem začít a nájemce je v prodlení s převzetím mechanizace, od toho dne je nájemce povinen platit nájemné.

Je-li nájemné sjednáno ve vazbě na odpracované jednotky (mth nebo km) a stanoví-li nájemní smlouva limitní použití, smí být mechanizace použita pouze v povoleném limitu. Nadlimitní použití se považuje za podstatné porušení smlouvy a nájemce je vedle toho povinen uhradit za nadlimitní užití nájemné zvýšené o smluvní pokutu ve výši trojnásobku stanoveného běžného nájemného.

3. předání

Pronajímatel předá nájemci nebo jím označen osobě mechanizaci v prostorách své půjčovny, ledaže bylo v nájemní smlouvě dohodnuté jiné místo, v tom případě přepravu zajišťuje pronajímatel. Předání probíhá proti podpisu předávacího protokolu. Náklady na přepravu mechanizace do místa určení a zpět nese nájemce, nebylo-li v nájemní smlouvě dohodnuto jinak. V případě, že přepravu mechanizace dle těchto OP zajišťuje pronajímatel, platí cena dle platného ceníku nebo individuální cenové nabídky, není-li v nájemní smlouvě dohodnuto jinak.

Předávací protokol obsahuje mj. označení mechanizace, stav mth nebo km (pokud má počítadlo), PHM (pokud má nádrž), případné závady a poškození mechanizace a kontaktní spojení na odpovědného pracovníka nájemce, který je vždy schopen sdělit pronajímateli stav mechanizace a místo nasazení. Nájemce podpisem předávacího protokolu stvrzuje, že byl seznámen s obsluhou mechanizace a je mu znám návod k použití, zveřejněný na webové stránce pronajímatele a případně předaný též v listinné podobě.

Od předání mechanizace do jejího vrácení pronajímateli za ni i škody jí způsobené nese nájemce plnou odpovědnost. Nájemce je povinen chránit mechanizaci před poškozením, ztrátou, zcizením a zničením a odpovídá za ni v těchto případech i tehdy, jednalo-li se o náhodu či vyšší moc. Nájemce bere na vědomí, že mechanizace obvykle není pronajímatelem pojištěna.

Pronajímatel předává nájemci mechanizaci ve stavu způsobilém kobvyklému užití. Za vadu mechanizace zakládající nároky nájemce vůči pronajímateli se nepovažuje vlastnost, o níž strany při uzavření smlouvy nebo přejímce věděli a která nebrání užívání mechanizace.

4. obsluha, provoz, údržba a servis

Nájemce odpovídá za to, že obsluhu a manipulaci s mechanizací budou provádět pouze pracovníci s potřebným oprávněním a proškolením vzhledem k druhu a provozu mechanizace, BOZP, PO, EKO a dalšími souvisejícími předpisy a normami.

Nájemce smí užívat mechanizaci pouze k dohodnutému účelu, v souladu s návodem, na dohodnutém místě, a nesmí mechanizaci svěřit do užívání třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele. Nájemce nesmí mechanizaci přetěžovat nad rozsah povoleného zatížení, vyplývající z návodu, obvyklého užívání a obvyklých pracovních hodin, za které se považuje dvanácti (12) hodinová pracovní směna vsedmi (7) denním pracovním týdnu. Nájemce nesmí mechanizaci užívat v nevhodném prostředí zvyšujícím jeho běžné opotřebení.

Nájemce je povinen ohlásit pronajímateli bez zbytečného odkladu poruchu či jinou nefunkčnost mechanizace, telefonicky s písemným potvrzením, s popisem závady a okolnostmi jejího vzniku, jinak hradí nájemné za celou dobu i v případě, že příčinu poruchy mu nelze přičíst, a nese vícenáklady vzniklé v důsledku progrese poškození, způsobené dalším provozem.

Pravidelný výrobcem předepsaný servis mechanizace provádí (popř. zajišťuje) a jeho náklady nese pronajímatel. Pokud u dlouhodobého nájmu pravidelný servisní interval zasahuje do doby nájmu, je nájemce povinen na vhodném místě a v nezbytné době umožnit provedení servisu. V případě potřeby odvozu mechanizace do provozovny prodávajícího k provedení potřebných servisních úkonů nájemce toto strpí, přičemž odvoz zajišťuje a hradí. Pronajímatel je oprávněn na dobu provádění periodického servisu přistavit nájemci náhradní mechanizaci srovnatelných parametrů. Nájemce je povinen vpronajímatelem sdělených a/nebo vnávodu obsažených termínech sohledem na dobu práce mechanizace oznámit písemně pronajímateli potřebu provedení periodického servisu, vzhledem k tomu, že periodicita servisu může být vázána na jednotky použití mechanizace (mth, km).

Nájemce není oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby provádět jakékoliv zásahy, opravy a úpravy mechanizace, nepočítaje v ně pouhé uživatelské přizpůsobení k obsluze a použití dle návodu, a není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele používat přídavná nebo přípojná zařízení. Nájemce není oprávněn odstranit či zakrýt označení (logo) pronajímatele na mechanizaci.

Nájemce je povinen kontrolovat pravidelně dle návodu stav mechanizace, případných náplní, především olejových, hydraulických, plynových a jiných, a provádět předepsanou běžnou provozní údržbu, jako je doplnění úbytkových náplní, huštění pneumatik, namazání k tomu určených součástí atp.

Nájemce nese náklady na případné provozní spotřební kapaliny a jiné provozní zdroje, např. PHM, elektřinu, které doplňuje, resp. dodává sám na své náklady.

Nájemce nese náklady na rychle se opotřebovávající a spotřební části, jako jsou frézy, břity, nože, zuby atp. a na servisní úkony, např. výměny či doplnění provozních kapalin, filtrů atp. mimo pravidelný servisní interval, pokud je jejich výměna či potřeba doplnění vyvolána neobvyklým použitím mechanizace nebo jejím přetížením. Obdobně nájemce nese náklady mimořádného mechanického opotřebení nad rámec opotřebení běžného při běžném použití. I v těchto případech nájemce není oprávněn servis provádět sám a je povinen jeho potřebu písemně oznámit pronajímateli. Po dobu provádění takového servisu nájemce hradí nájemné a hradí cestovní náklady pronajímatele dle platného ceníku, a to i v případě potřeby převozu mechanizace.

Smluvní strany vylučují odpovědnost pronajímatele za újmu způsobenou vadou mechanizace, ledaže má původ v úmyslném nebo hrobě nedbalostním jednání pronajímatele.

5. místo a kontrola

Nájemce smí užívat mechanizaci pouze v dohodnutém místě, s km tolerancí případně uvedenou ve smlouvě.

Pronajímatel je oprávněn kdykoliv namátkově kontrolovat plnění povinností týkající se použití mechanizace, nájemce mu uděluje souhlas ke vstupu na místo použití, resp. uskladnění. V případě, že ke vstupu na místo je třeba zvláštního povolení třetí osoby, je nájemce povinen je k výzvě pro pronajímatele zajistit.

Obdobně je nájemce povinen hlásit pronajímateli neoprávněné dispozice s mechanizací včetně zcizení. Nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak, hradí v případě zcizení mechanizace nájemce nájemné za celou sjednanou dobu nájmu a náhradu škody ve výši a) pořizovací ceny nové mechanizace a b) ušlého zisku pronajímatele za období, kdy zisku nemohl dosahovat, končící dodáním náhradní objednané mechanizace zprovozněné k nájmu.

6. nájemné

Nebylo-li v nájemní smlouvě sjednáno jinak, je pronajímatel oprávněn účtovat fakturou nájemci nájemné průběžně v pronajímatelem určené časové periodicitě ve výši násobku sjednané sazby v Kč a časové jednotky, na níž bylo nájemné sjednáno (za započaté dny / za mth / za km). Bylo-li sjednáno zvýhodněné nájemné za dlouhodobý pronájem a doba nájmu nebyla z důvodů na straně nájemce dodržena, hradí nájemce základní nájemné.

Nájemce hradí sjednané nájemné i za dobu, kdy mechanizaci nemohl plně užívat z důvodu jejího poškození či jiné nezpůsobilosti, za níž odpovídá. Nemohl-li nájemce užívat mechanizaci z důvodu, za který odpovídá pronajímatel, má právo na odpovídající slevu z nájemného za dobu trvání překážky.

Nevrátí-li nájemce mechanizaci v dohodnutém termínu, je povinen za další dobu hradit náhradu za bezesmluvní držení, resp. užívání ve výši trojnásobku základního nájemného a nese náhradu újmy, způsobené případně dalšímu nájemci tím, že mu pronajímatel nedodrží smluvní termín předání mechanizace do nájmu.

Nájemce souhlasí se zasílám vyúčtování (faktur) na emailovou adresu, kterou uvedl v nájemní smlouvě.

7. vrácení

Nájemce je povinen v poslední den nájmu v pracovních hodinách do 12:00 mechanizaci včetně převzatého příslušenství vrátit do prostor půjčovny pronajímatele, kde mechanizaci převzal, očištěnou, v původním stavu vyjma přiměřeného běžného opotřebení odpovídajícímu způsobu a době užití. O vrácení mechanizace bude sepsán protokol, s náležitostmi původního protokolu o předání. Při vrácení bude pronajímatelem sohledem na možnosti provedena pouze zevrubná vnější prohlídka mechanizace, nezbavující pronajímatele práva vytknout nájemci poškození zjištěná později. Případné odmítnutí podpisu protokolu pronajímatel v jeho textu zaznamená, podle možností zajistí případný podpis přítomnou třetí osobou, a zašle protokol nájemci na emailovou adresu uvedenou ve smlouvě; protokol se pak považuje za uzavřený s plnou důkazní hodnotou. Za řádné vrácení není považováno pouhé odstavení mechanizace u půjčovny či na jiném místě bez dalšího.

V případě škody na mechanizaci provede pronajímatel opravu, popř. zajistí její provedení způsobilou osobou, a to na náklady nájemce.

V případě vrácení znečištěné mechanizace provede pronajímatel očistu na náklady nájemce.

Pronajímatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy a požadovat vrácení mechanizace, porušuje-li nájemce podstatným způsobem své smluvní povinnosti, zejména užívá-li či nakládá s mechanizací právně či fyzicky vrozporu se smluvním ujednáním, je-li vprodlení súhradou nájemného, je-li v úpadku, exekuci, likvidaci či jiné situaci, zjevně způsobilé ohrozit splnění práv pronajímatele.

Nevrátí-li nájemce ke dni ukončení smlouvy mechanizaci sám, je v takovém případě pronajímatel oprávněn ujmout se jí svépomocně sám, nájemce jej pro tento účel zmocňuje ke vstupu do prostor, kde se mechanizace nachází.

8. jiná ujednání

Pronajímatel je oprávněn požadovat ke kontrolnímu nahlédnutí doklad totožnosti osoby, jednající zej. při přejímce mechanizace za nájemce, jinak má právo odmítnout jednání.

Sazby nájemného, náhrad a jiných plnění jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty, která bude v zákonné sazbě připočtena.

Pro případ prodlení s úhradou závazků mezi pronajímatelem a nájemcem se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každá den prodlení.

Smluvní vztah pronajímatele snájemcem je právním důvodem shromažďování, uchovávání a zpracování osobních údajů pronajímatelem dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 („GDPR“). Bližší informace jsou obsaženy v sekci „Zásady zpracování osobních údajů“, která je volně dostupná na webových stránkách pronajímatele.

Nájemce prohlašuje, že ovládá anglický jazyk a dokumentaci k mechanizaci existující případně v tomto jazyku zcela rozumí.

Spory mezi smluvními stranami budou řešeny především smírnou dohodou, jinak obecnými soudy ČR, s tím, že se sjednává místní příslušnost soudu dle sídla pronajímatele ke dni podání žaloby.

Smluvní strany uzavřením nájemní smlouvy stvrzují znalost a porozumění obsahu těchto obchodních podmínek a vůli se jimi řídit.

V Tišnově dne 1.ledna 2022
MFC – MACHINES s.r.o.